Faster Murph, he's gaining on you. Faster Murph, he's gaining on you.


Previous Pic Back to Story Next Pic

Copyright 2005 Bob "bobarrazi" Ryan